Zamówienia publiczne o wart. nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 PZP

Brak aktualnych zamówień

 

Typ dokumentu Pobierz
1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Oświadczenie
4. Formularz oferty
5. Oferty sformatowane
6. Wzór umowy