Ułatwienia dostępu

Podstawy prawne działania DPS

Podstawy prawne działania
Domu Pomocy Społecznej im. Wł. Godynia:

 1. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej im. Wł. Godynia w Krakowie
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  /t. j. Dz. U. 2021 poz. 2268 z późn. zm./
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
  /t. j. Dz. U. 2018 poz. 734/
 4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
  /t.j. Dz. U. 2020 poz. 685 z późn. zm./
 5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  /t.j. Dz. U. 2019 poz. 2277 z późn. zm./
 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  /t.j. Dz. U. 2021 poz. 305 z późn. zm./
 7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych
  /t.j. Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm./
 8. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  /t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057 z późn. zm./
 9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  /t.j. Dz. U. 2021 poz. 217 z późn. zm./
 10. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.– kodeks postępowania administracyjnego
  /t.j. Dz. U. 2021 poz. 735 z późn. zm./
 11. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  /Dz. U. 2020 poz. 2176 z późn. zm./
 12. Przepisy wykonawcze do w/w ustaw.

© 2022 Dom Pomocy Społecznej im. Wł. Godynia w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.