Ułatwienia dostępu

Dom Pomocy Społecznej im. W. Godynia w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej 13 d, prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość” Kraków, ul. Łanowa 41, uczestniczył w realizacji projektu grantowego pod nazwą: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Wartość grantu wynosiła: 10 328,00 zł

Okres realizacji grantu: 01.05.2020-31.08.2021

Dom realizował:

- część A grantu (dodatki do wynagrodzeń), która przeznaczone były na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek lub ratowników medycznych, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też, które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmował projekt,

Projekt współfinansowany był środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.© 2022 Dom Pomocy Społecznej im. Wł. Godynia w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.