Ułatwienia dostępu

Realizacja grantu w ramach projektu: „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19, stanowiący
Moduł II Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Główne cele grantu: Wsparcie Domu Pomocy Społecznej im. W. Godynia w Krakowie przy
ul. Sołtysowskiej 13 d, prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość” Kraków ul. Łanowa 41 w organizacji odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników i wolontariuszy,
w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosiła: 155 038,00 zł

Okres realizacji grantu: 08.07.2020-11.03.2021

W wyniku realizacji grantu zapewniona została opieka nad mieszkańcami poprzez:

1. Przyznanie dodatków do wynagrodzeń (premie, nagrody) dla pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające (z wyłączeniem lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych), przez okres do 4 miesięcy.

2. Dofinansowanie w zakresie wykonania testów dotyczących zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dla całego personelu DPS.

Realizatorem projektu było Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Projekt grantowy pn. „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.© 2022 Dom Pomocy Społecznej im. Wł. Godynia w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.